Leilands un Putnis
+ 371 67315454
Kvalitātes vadība un tās ieviešana

Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt klienta apmierinātību ar saņemto produktu vai pakalpojumu. 

Ieviešot savā organizācijā kvalitātes vadības sistēmu, Jūs spēsiet nodrošināt klientorientētu biznesu, kas nepārtraukti tiek pilnveidots un attīstīts atbilstoši mainīgajām klientu vēlmēm, tirgus, tehnoloģiju un biznesa vides attīstības tendencēm.

Kas ir kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma ir uzņēmuma vadības sistēma, kas izveidota atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 un ir vērsta uz uzņēmuma darbības pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001 Standarta prasībām.

2015.gada septembrī ISO 9001 Standartam tika izdota jauna versija, kurā mainītas līdzšinējās prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, notiekošie procesi ir pārskatāmāki, dokumentācija ir skaidra un saprotama, kā arī palielināta darbinieku izpratne par kvalitātes lomu to darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Kvalitātes vadības sistēma palīdz uzņēmuma vadībai un darbiniekiem precīzāk definēt uzņēmuma mērķus un nepieciešamos pasākumus to sasniegšanā.

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana kā ārpakalpojums

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, ir nepieciešams speciālists (kvalitātes vadītājs), kurš seko līdzi kvalitātes vadības jautājumiem un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Gadījumā, ja uzņēmumā šāda speciālista nav, ir iespējams piesaistīt ārpakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā.

Ārpakalpojums kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā nozīmē profesionālu palīdzību un atbalstu kvalitātes vadības jautājumos un konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti jau vairāk nekā 10 gadus palīdz klientiem atrast un ieviest piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām.

Leilands un Putnis

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+ 371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
TRIVIUMS
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.