Leilands un Putnis
+371 67315454
Energoefektivitāte

 Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES paredz katrai Eiropas Savienības valstij, tajā skaitā, Latvijai, veikt pasākumus enerģijas taupīšanai. Izvirzīti arī konkrēti mērķi un lai Latvija varētu sasniegt šos mērķus, jāveic pasākumu kopums, tajā skaitā arī organizācijās un uzņēmumos, lai racionālāk izmantotu enerģiju. Šī nav tikai formāla prasība, ceru, ka mēs katrs vēlamies, lai gan paši, gan mūsu bērni un viņu bērni dzīvotu tīrā un drošā vidē. Ikdienā daudzi neesam aizdomājušies, cik ļoti mūsu paradumi un darbības atstāj ietekmi uz vidi, to jūtam arī caur savu pieredzi. Dabas katastrofas – vētras, plūdi, lietavas, sausums – tas lielā mērā ir mūsu rīcības rezultāts. Zinātnieki jau labu brīdi ceļ trauksmi par globālo sasilšanu un dabas katastrofām, kurām viens no iemesliem ir resursu nepārdomāta izmantošana un noplicināšana. 

Mēs katrs varam dot savu artavu racionālākā resursu izmantošanā un tā kā uzņēmumos to izmanto daudz lielākos apjomos, tad šobrīd galvenā uzmanība tiek tieši viņiem. Minētā Direktīva nosaka, ka lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249) obligāti veicams energoaudits. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši  ISO 50001 vai ISO 14001 standartiem.

ISO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma energopārvaldības sistēmas ieviešanai, nodrošinot efektīvu un racionālu enerģijas izmantošanu. Standartu iespējams integrēt arī ar citām pārvaldības sistēmām – atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartu prasībām.

2016.gada martā spēkā stājās Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Likums regulē gan energoefektivitātes plānošanas un uzraudzības prasības, gan valsts un pašvaldību rīcību valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, gan energoaudita veikšanas prasības.Energoefektivitātes likums paredz, ka energoauditu lielajos uzņēmumos veic energoauditors, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Energoefektivitātes regulējums nosaka, ka lielie uzņēmumi energoauditu veic regulāri, vismaz reizi četros gados. Energoaudits nav obligāts uzņēmumos, kuros ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti, līdz ar to veicinot tā konkurētspēju. Energopārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka  uzņēmumam rūp apkārtējā vide un tā darbībā tiek ievērotas starptautiskās energopolitikas prasības.

Ekonomikas ministrijas mājas lapā apkopoti likumdošanas akti, kas regulē energoefektivitāti

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/normativie_akti_un_politikas_planosanas_dokumenti_/

Sazinieties ar SIA “Leilands un Putnis” konsultantiem, kuri palīdzēs izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.

Leilands un Putnis

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
TRIVIUMS
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.