Vides pārvaldības standarts ISO 14001

Organizācijas interese par vides pārvaldības jomu liecina par tās vadības izpratni par vides pārvaldības jautājumu nozīmīgumu un to ietekmi ne tikai uz apkārtējo vidi, bet arī organizācijas reputāciju. Vides pārvaldības sistēmas ieviešana īpaši vēlama organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantoti energoresursi, materiāli un ķīmiskās vielas, jo to izmantošana var radīt būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vides pārvaldības sistēmas ieviešana organizācijā nodrošina tās darbības atbilstību vides likumdošanas prasībām, kā arī liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm. Prasības vides pārvaldības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai nosaka starptautiskais standarts ISO 14001:2015.

SIA „Leilands un Putnis” speciālisti palīdzēs ieviest racionālu vides pārvaldības sistēmu atbilstoši Jūsu organizācijas darbības specifikai un prasībām, kā arī sniegs konsultācijas vides pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā. Piedāvājam arī vides pārvaldības sistēmas uzturēšanu un uzraudzību, nodrošinot nepieciešamo auditu veikšanu un sistēmas izvērtēšanu atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām.

Kādēļ uzņēmumā ieviest vides vadības standartu ISO 14001?

Uzņēmumu darbība var nodarīt apkārtējai videi ievērojamu kaitējumu, piesārņojot ar ražošanas blakusproduktiem un dažāda veida atkritumiem, tādēļ vides aizsardzība pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi par vienu no galvenajiem sabiedrības izvirzītajiem mērķiem. Katras valsts un arī starptautiskā likumdošana nosaka prasības uzņēmumiem organizatorisko pasākumu veikšanai  to izraisītā piesārņojuma kontrolei un samazināšanai.  Tas liek uzņēmumiem investēt arvien vairāk līdzekļu un laika šo prasību izpildei. Taču cik efektīvi ir šie pasākumi un kā novērtēt vai uzņēmuma finansu un materiālie resursi netiek velti tērēti? Vislabāk, pirms tērēt naudu, ir noteikt uzņēmuma politiku apkārtējās vides aizsardzībā, identificētiespējamos bīstamos faktorus un novērtēt to potenciālo bīstamību kā arī izstrādāt rīcības programmu šo faktoru kontrolei un samazināšanai.Tieši to paredz uzņēmuma vides pārvaldības sistēma, kas ir ieviesta pamatojoties uz starptautisko standartu ISO14001.Šāda vides pārvaldības sistēma ne tikai atļauj kontrolēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi, bet arī novērtēt tās efektivitāti, kā arī sekmē tās attīstību un pilnveidošanu. Vides pārvaldības sistēma ir viegli savietojama un papildināma ar kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO9001.

Ieguvumi, ieviešot ISO 14001

  • Samazinās jūsu uzņēmumā avāriju risks, kas var izraisīt apkārtējās vides piesārņojumu.
  • Samazinās ražošanas atkritumu un izmešu daudzums, to apstrādes uzglabāšanas vai iznīcināšanas izmaksas.
  • Tiek nodrošināta vides aizsardzības sistēmas atbilstība likumdošanas prasībām.
  • Tiek uzlabotas jūsu attiecības ar uzraudzības institūcijām.
Leilands un Putnis
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jautā šeit
vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+ 371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
Jānis Baltačs
CE marķējuma izvietošanas tiesības
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.