Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS apmācība
10. novembris , 2021
450.00 +PVN
18 stundas
Tiešsaistē
67 282 219
TRIVIUMS apmācība
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)

Viens no galvenajiem pieaugušo mācību mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? Un kā to visu īstenot attālinātā vidē?

Train the Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo mācīšanu.  Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionalitāti!

Mērķauditorija: Uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvu pieaugušo mācību sagatavošanā un vadīšanā klātienē un attālināti.

Ieguvumi:

 • izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas/mācīšanās principiem;
 • apgūtas svarīgākās grupu vadīšanas prasmes;
 • konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei;
 • praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem;
 • apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu;
 • labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu;
 • spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi;
 • aizrautība, iedvesma un azarts!

Kursa ilgums: 6 x 3 stundas

Darba metodes: lekcijas, grupu darbi, diskusijas, situāciju analīze, praktiskie individuālie darbi un demonstrācijas, lomu spēles.

Visas mācību aktivitātes tiek analizētas no pieaugušo mācību perspektīvas. Procesa gaitā dalībnieki praktiski izmēģina metodes, teorijas un rīkus “uz savas ādas” (kā dalībnieki), un analizē visu notiekošo jau kā treneri. Tas veicina izpratni, domāšanu un pielietojumu.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Materiāli (elektroniski):

 • trenera rokasgrāmata un darba burtnīca, kas ietver teorijas aprakstu un praktiskos uzdevumus izpratnes nostiprināšanai un praktizēšanai;
 • prezentācija;
 • papildu materiāls – “darbības vārdi” (action words), kas nodrošina pareizu mācību uzdevumu veidošanu
 • mācību plāna struktūras forma savu mācību moduļu veidošanai.

Programma:

1. sesija (3 stundas):

1. Andragoģija – pieaugušo mācīšana un mācīšanās:

 • Kā andragoģija atšķiras no pedagoģijas.
 • Kas, strādājot ar pieaugušajiem, jāievēro, lai nodrošinātu efektivitāti.
 • Kā mācās pieaugušie.
 • Atšķirība starp instruktoru un pasniedzēju.
 • Kā rosināt dalībniekus domāt, analizēt un pielietot.

2. Pieaugušo mācīšanās 4 pamatnosacījumi – gatavība, pieredze, atbildība un pielietojums. 

 • Ko tie nozīmē un kā ietekmē apmācību procesu.
 • Kā integrēt šos nosacījumus mācību procesā? Praktiski rīki.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

2. sesija (3 stundas):

1. Zināšanas, prasmes un rīki, kas nepieciešami pasniedzējam, lai veidotu un vadītu efektīvas mācības.

2. SMART mācību uzdevumi:

 • Definēšana.
 • Nozīme efektivitātei.
 • Praktiskais pielietojums.

3. Mācību satura prezentēšana:

 • Saturs struktūra, stāstījums.
 • Ķermeņa valoda – intonācija, fons, acu kontakts.
 • Instrukcijas, noteikumu uzstādīšana klātienes un attālinātās mācībās.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

3. sesija (3 stundas):

1. Dalībnieku vairāku maņu iesaistīšana mācību procesā:

 • Informācijas uztveres veidi – vizuāli, audiāļi, kinestētiķi.
 • PPT, izdales materiālu veidošanas noteikumi.
 • Attālināto mācību rīki – kā dalīties ar vizuālajiem materiāliem, bildēm. Ideju vizualizācija.
 • Grupu darbu organizēšana (attālinātajā vidē).

 2. Piemēru izmantošana. Kas jāņem vērā?

 • Efektīvi un ne tik efektīvi piemēri
 • Praktiski rīki kā izmantot piemērus mācību procesā. Kā iegūt dalībnieku piemērus?
 • Ieguvumi un riski. Kā tikt galā?

 3. Efektīvs kopsavilkums:

 •  Moduļa/tēmas pasniegšanas struktūra
 •  Kopsavilkumu veidi. Kas ietekmē izvēli un kāds ir mērķis?

 Mājas darbs #1. Sagatavot 5 minūšu mācību moduli par sev aktuālu tēmu:

 • Definēt SMART mācību uzdevumu
 • Nodrošināt struktūru

Mājas darbs #2. Darbs ar rokasgrāmatu, mācību metožu analīze.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

4. sesija (3 stundas):

1. Atgriezeniskā saite par mājas darbu #2. Mācību metodes teorijā un praksē.

2. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana mācību procesā:

 • Kā sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.
 • Kā integrēt atgriezenisko saiti dalībniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu cieņu.
 • Praktisks vingrinājums: SMART uzdevumu noteikšana, pārvēršana interakcijā. Analīze.
 • Atgriezeniskā saite mācību efektivitātes nodrošināšanā – lomu spēlēs, situāciju analīzē, demonstrēšanā u.c.

3. Dalībnieku mācību moduļu demonstrācija (mājas darbs #1).

 • Atgriezeniskā saite (SMART definēšana, sasniegšana, struktūra).

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

5. sesija (3 stundas):

1. Divvirzienu komunikācijas prasme – pamats interaktīvām pieaugušo mācībām:

 • Jautājumu veidi un jautājumu uzdošanas veidi. Kā veiksmīgi panākt dalībnieku iesaisti, līdzdarbošanos un līdzatbildību. Kā “nepazaudēt” dalībniekus attālinātajās mācībās?
 • Aktīvā klausīšanās. Kas ir mūsu resursi.
 • Atbilžu apstrāde un vadīšana. Ko darīt ar nevēlamām vai neērtām atbildēm.
 • Praktiskie vingrinājumi: izzinošu jautājumu veidošana, aktīvā klausīšanās un atbilžu vadīšana.

 2. Grupas dinamika:

 • Kas ietekmē grupas dinamiku.
 • Kā to vadīt un kontrolēt, strādājot attālināti.

 Mājas darbs #3. Praktiska mācību moduļa sagatavošana (15 minūšu modulis), kur jādemonstrē:

 • SMART uzdevuma sasniegšana.
 • Loģiska struktūra ar kopsavilkumu.
 • Divvirzienu komunikācija dalībnieku iesaistei.
 • Dažādu rīku integrēšana dažādu maņu iesaistei un aktīvai dalībai.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

6. sesija (3 stundas):

Prakse, prakse, prakse! Sagatavoto mācību moduļu (mājas darbs #3) demonstrācija.

Dalībnieki demonstrē sagatavotos mācību moduļus, saņem atgriezenisko saiti  no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem.

Dalībnieki praktiski nostiprina savas zināšanas un prasmes par kursa tēmām, kā arī motivēti visas iegūtās zināšanas izmantot, lai analizētu un vērtētu kolēģu sniegumu.

Kopsavilkums un galvenās atziņas par kursu.

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana
Tiešsaistē
6.oktobris
Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana
Master Training
Kā attālinātā darba apstākļos virzīt komandas un organizācijas attīstību?
16 stundas
445.00 +PVN
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
19.oktobris
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
TRIVIUMS apmācība
Kursa gaitā trenēsim spēju atšķirt signālu no trokšņa un ātri definēt, kāda informācija mums nepieciešama efektīvākai lēmuma pieņemšanai – tā, lai mums nenāktos “lepoties” par vāji informētiem, nojautās balstītiem lēmumiem!
6 stundas
210.00 +PVN
bench man couple love
Tiešsaistē
19.oktobris
Emociju vadība. Personīgā izaugsme
Master Training
Ikvienam, kas apzinās emociju svarīgumu cilvēku, laika un procesu vadībā, kam svarīga produktīva saskarsme darba vidē un lēmumu pieņemšanas gaitā.
6 stundas
165.00 +PVN
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
Tiešsaistē
27.oktobris
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS apmācība
Zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos
4 stundas
105.00 +PVN
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Tiešsaistē
28.oktobris
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Komercizglītības centrs
Tiem, kam ir dārgs savs laiks. Klasiskie un digitālie laika plānošanas instrumenti, psiholoģiskās nianses laika plānošanā un mērķu uzstādīšanā. Treneris: Pieredzējis vadītājs, pasākumu producents, kura ikdiena ir sekmīga laika plānošana līdz minūtes iedaļai - Jeremejs R. Druvietis.
6 stundas
250.00 +PVN
woman holding a clipboard with resume
Tiešsaistē
2.novembris
Attālināts onbordings
Master Training
Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.
8 stundas
172.00 +PVN
Darba snieguma vadīšana un attīstīšana ikdienā
Tiešsaistē
4.novembris
Darba snieguma vadīšana un attīstīšana ikdienā
Komercizglītības centrs
Vadītājiem, kuri vēlas pilnveidot prasmi attīstīt darbiniekus. No darba snieguma vadīšanas līdz vadītājam nepieciešamajām kompetencēm - jēgpilni par būtisko. Praktisks treniņš ar izcilo treneri Sandru Lāci.
6 stundas
225.00 +PVN